VERKIESING VAN US RAADSLEDE VIR DIE TERMYN 02 April 2016 – 01 April 2020

DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH HET JOU STEM NODIG! STEM! STEM NOU!

Die Universiteit van Stellenbosch gaan, net soos alle Universiteite in ons land, die volgende paar jaar deur stormagtige tye moet navigeer, ‘n stryd om oorlewing as’t ware. Sukses gaan verg dat daar kundige sakeleiers uit die privaatsektor by die bestuur van die universiteit betrokke raak ten einde operasionele, finansiele, strukturele en langtermyn strategiese besluitneming te help vorm en uitvoer. Die Universiteitsraad het tradisioneel nie ‘n tekort aan ondersteuning van kandidate vanuit die akademiese omgewing nie, en word daar proporsioneel heelwat minder stemme ingedien vanuit alumni uit die privaatsektor versus die akademici.

Met die doel op ‘n gesonde balans op die Universiteitsraad tussen kandidate met akademiese- en sakeondervinding wil ons u aanmoedig om tog te stem in hierdie verkiesing van die US Raad. Dit is maklik en kan aanlyn gedoen word in minder as 2 minute.

Vergewis jouself van die kandidate wat hulleself beskikbaar gestel het vir verkiesing deur hier te kliek. Jy mag vir maksimum 3 kandidate stem, en doen dit sommer onmiddelik. Die verkiesing sluit op 9 Maart 2016.

Ons stel voor dat tesame met enige ander kandidate wat jy wil ondersteun (indien enige), jy namens die Oudbond van Simonsbergers ook vir Chris Otto sal stem. Meer oor Chris:

Chris is ‘n oud-Eendragger en is genomineer tot die US Raad deur jarelange sakevennoot en oud-Simonsberger Jannie Mouton (PSG),  Michiel le Roux (Capitec), George Steyn (Pepkor, US Raad voorsitter en seun van Gys Steyn, Simon se 1ste prim), Andreas van Wyk (oud-rektor), Jannie Durand (Remgro), Edwin Cameron (regter in grondwethof) en Hannes Koornhof (afgetrede moderator van die NG Kerk).

Chris het B.Comm en LLB studeer op Stellenbosch en is ’n ervare sakeleier wat op die direksie is van PSG Groep, Capitec Bank en Zeder; trouens, hy het al drie hierdie maatskappye help stig. Hy is ‘n betekenisvolle donateur van die universiteit en voorsitter van die Regsfakulteit Trust.

Chris Otto stel dit self so: “Ek is passievol oor Stellenbosch, uitnemendheid, inklusiwiteit, sport, regverdigheid en die toekoms. Ek voorsien moeilike jare vir universiteite vorentoe. Ek is Afrikaans, en sien ‘n plek vir Afrikaans aan die Universiteit van Stellenbosch, maar taal moet ons nie verhoed om toekomstige nasionale en internasionale leiers op te lewer nie. Die regsfakulteit moet ook in die nuwe Suid-Afrika hoofregters oplewer.”

 

Stem asb deur hier te kliek. Die stemproses sal minder as 2 minute neem! Doen dit NOU!

______________________________________________________________

THE UNIVERSITY OF STELLENBOSCH NEEDS YOU! VOTE! VOTE NOW!

The University of Stellenbosch, as is the case for all South African Universities, will be going through a period of testing times in the next few years, a true fight for survival. Successful navigation through these times will require experienced leaders from the business community to apply some experience gained in the private sector to steer and execute operational, financial, structural and long term strategic decision making. Historically the University Council has never had a shortage of support for candidates originating from the academic environment, and proportionally the number of votes from alumni out of private sector has been very low compared to that originating from academics.

To achieve a healthier balance on the US Council between candidates from academic and business background, we want to urge you to vote in this year’s election of the University Council. It is very easy and can be done online in less than 2 minutes.

Acquaint yourself with the candidates who have made themselves available for election by clicking here. You can vote for a maximum of 3 candidates, and after you have made up your mind, vote immediately. The election closes on 9 March 2016.

We suggest that along with any other candidates you wish to support (if any),  you include Chris Otto in your vote on behalf of the Oudbond of Simonsergers. More about Chris:

Chris is an ex Eendragger and was nominated by his longtime business partner and Simon Old Boy, Jannie Mouton (PSG), Michiel le Roux (Capitec), George Steyn (Pepkor, US Council chairman and son of Gyst Steyn, Simonsberg’s 1st prim), Andreas van Wyk (ex-rector), Jannie Durand (Remgro), Edwin Cameron (constitutional court judge) and Hannes Koornhof (retired moderator of the Dutch Reformed Church).

Chris studied for his B.Comm and LLB at Stellenbosch. He is an experienced business leader and director of PSG Group, Capitec Bank and Zeder. He still serves on the board of all these companies. He is a significant donor to Stellenbosch University and is chairman of the Law Faculty Trust.

Chris Otto himself states: “I am passionate about Stellenbosch, excellence, inclusiveness, sport, justice and the future. I expect that difficult times lie ahead for all universities. I am Afrikaans, and believe the University of Stellenbosch should accommodate Afrikaans, but language should not prevent us from producing national and international leaders. Graduates from our law faculty must become chief justices of South Africa.”

 

Please cast your vote by clicking here. It will take less than 2 minutes! Just DO IT!