ONDERSTEUN PR WOEST VIR RAAD VAN DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

Universiteit Stellenbosch Raads verkiesing: Phillip Woest

[BIng Meganiese Ingenieurswese, US (1979) | MBA, P.U. vir C.H.O. (1993) | Regering Sertifikaat van Bevoegtheid as Werktuigkundige Ingenieur (Fabrieke), 1988]

 

Beste Oud-Simonsberger,

Phillip Woest (Primarius 1978) is genomineer as kandidaat vir die vulling van vakatures op die US-Raad.

Ons maak staat op u stem om Phillip in die posisie te plaas om ‘n merkwaardige verskil te maak. Daar is ‘n bekende Griekse spreekwoord wat sê:

“A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.”
Kom ons maak seker die toekoms van ons nageslag word na omgesien en beskerm.

Meer oor Phillip en sy visiestelling vir die Universiteit van Stellenbosch:
Phillip is ‘n oud-Simonsberger (1974-78) wat twee jaar ‘n Huiskomitee-lid was en Primarius in 1978. Hy verteenwoordig Maties in junior en senior rugby, en Westelike Provinsie en Suid-Afrikaanse Universiteite op O/20 vlak. Na verwerfing van die B.Ing. (Meganiese Ingenieurswese) graad begin hy sy loopbaan as ‘n ontwerp-ingenieur en raadgewende ingenieur. Phillip verwerf later die Sertifikaat van Bevoegtheid as Werktuigkundige Ingenieur (Fabrieke) en ‘n MBA aan PU vir CHO. Phillip het uitgebreide ingenieurswese en uitvoerende leierskap ervaring in beide die privaat en openbare sektore. Hy het ‘n verskeidenheid bestuursposisies by Sasol Synfuels beklee as Lid van die Uitvoerende Span. Phillip was die bestuursborg en voorsitter vir Sasol se voorgraadse studiebeurse en na-kwalifikasie praktiese opleiding. Hy het Sasol verteenwoordig in aangeleenthede met betrekking tot die Suid-Afrikaanse Bouomgewing Wet en Beleide, en die Ingenieurswese Raad van Suid-Afrika. Phillip is sedert 2012 ‘n konsultant in die Midde-Ooste  gemoeid met opleiding en ontwikkeling van Qataris ter ondersteuning van die Qatar Nasionale Visie 2030 en die Energie en Nywerheid Sektor se doelwit van 50% Qatari verteenwoordiging in sodanige Sektor. Aldaar dien Phillip ook op verskeie Program Advieskomitees van die College of North Atlantic – Qatar.

 

Phillip se Visies vir die Universiteit is:

 

  • Dat die Universiteit die top Universiteit in Suid-Afrika sal wees, en dat die Universiteit geoordeel sal word as synde een van die 100 top Universiteite in die wêreld;
  • ‘n Universiteit verbind tot die versekering van ‘n inklusiewe kultuur vir personeel en studente, en wat bekend staan vir Onderrig en Navorsing van die hoogste gehalte gemeet aan internasionale vlakke van uitnemendheid;
  • ‘n Universiteit wat kampus-omgewings skep wat individuele studente ondersteun tot uitmuntendheid en wat gekenmerk word deur ‘n blywende gemeenskapsgevoel. Die persoonlike ervarings van akademiese identiteit wat die omgewings verskaf is blywend met trots, en;
  • ‘n Universiteit wat bydra tot innoverende oplossings om onderwysbenadeelde leerlinge wat hullle hoërskool loopbaan voltooi het, voor te berei om aan die gepaste hoë toelatingsvereistes van die onderskeie Akademiese Fakulteite te voldoen.

 

STEM PROSES
1. Hou asb jou U.S studente nommer naby.
2. Volg asb onderstaande sleutel en STEM vir albei termynne:

a.VERKIESING 1 is vir die vulling van Een vakature vir die periode 2 April 2018 tot 1 April 2020 (dws vir 2 jaar)

STEM ASB HIER 
http://t2000-05.sun.ac.za/Melville-VerkiesingApp/StemVirKandidaat.jsp?pLang=9&Vk_kode=110

b.VERKIESING 2 is vir die vulling van Een vakature vir die periode 2 April 2018 tot 1 April 2022 (dws vir 4 jaar)

STEM ASB HIER:
http://t2000-05.sun.ac.za/Melville-VerkiesingApp/StemVirKandidaat.jsp?pLang=9&Vk_kode=100

Baie dankie vir u ondersteuning. Ek sal dit waardeer indien jy die epos aan ander Oud Maties sal aanstuur om ‘n stem vir Phillip te verseker.

Indien daar enige versoeke is waar jy as Matie voel jou stem gehoor moet , laat weet asb vir Phillip direk by prwoest@gmail.com.

Hoop om gou van u te hoor.

Vriendelike groete,
Phillip Woest JNR
Oud-Matie   

 

 

Election of Council Members University of Stellenbosch:: Phillip Woest

____________________________________________________­­­­­­­­­­______________________________________

BEng Mechanical Engineering, SU (1979) | MBA, P.U. for C.H.E. (1993) | Government Certificate of Competency as Mechanical Engineer (Factories), 1988

 

Dear Old-Simonsberger,

 

Phillip Woest (Primarius 1978) is nominated as candidate to fill vacancies on the SU-Council.

 

We count on your vote to elect Phillip in the position to make a remarkable and long lasting contribution to the University. Let make sure the future of our children are looked after and protected by people with great passion and experience.

“A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in.”

More about Phillip and his vision for the University of Stellenbosch:
Phillip is an old-Simonsberger (1974-78) that was a Residence Committee Member for two years and Primarius in 1978. He represented the Maties in junior and senior rugby, and Western Province and South African Universities on U/20 level. After obtaining the B.Eng. (Mechanical Engineering) degree, he started his career as a design engineer and as a consulting engineer in private practice. Phillip later obtained the Mechanical Engineer’s Certificate of Competency (Factories) and a MBA at PU for CHE. Phillip has extensive engineering and executive leadership experience in the private and public sectors. He served in a variety of management positions at Sasol Synfuels as a Member of the Executive Team. Phillip was the management sponsor and chairperson for Sasol’s undergraduate scholarships and post-qualification practical training. He represented Sasol in matters relating to the South African Built Environment Act and Policies, and the Engineering Council of South Africa. Since 2012, Phillip is a consultant in the Middle East involved in learning and development of Qataris in support of the Qatar National Vision 2030 and the Energy and Industry Sector’s goal of 50% representation of Qataris in the Sector. Phillip further serves on various Program Advisory Committees at the College of North Atlantic – Qatar.

Phillip’s Vision for the University is:

That the University will be the top rated University in South Africa and will be judged to be one of the top 100 Universities in the world;

  • A University committed to ensuring an inclusive culture for staff and students, and being recognized for rigorous education and research to the highest international levels of excellence;
  • A University that facilitates campus environments that support individual students to excel, and that are characterized by a lasting sense of community. The personal experiences of academic identity that the environments provide are life-long with pride, and;
  • A University that enables innovative solutions to prepare educationally disadvantaged high school graduates to meet the appropriately high entrance requirements of the respective Academic Faculties.

 

VOTING PROCESS:

 

  1. Keep your Stellenbosch student number nearby.
  2. Follow both links below and vote.

 

ELECTION 1

Occupying role of Council Member for period 2 April 2018 to 1 April 2020. (2 years)

 

VOTE HERE

http://t2000-05.sun.ac.za/Melville-VerkiesingApp/StemVirKandidaat.jsp?pLang=9&Vk_kode=110

 

 

ELECTION 1

 

Occupying role of Council Member for period 2 April 2018 to 1 April 2022. (4 Years)

 

VOTE HERE

http://t2000-05.sun.ac.za/Melville-VerkiesingApp/StemVirKandidaat.jsp?pLang=9&Vk_kode=100

 

I would like to thank you for taking the time to vote for Phillip. If you could please forward the email to any other Old Maties I’ll appreciate it.

 

If you have any matter you want to bring to the attention of the Council please contact Phillip directly via email om prwoest@gmail.com and make your voice heard.

 

Thank you inadvance and I hope to hear from you soon.

 

Kindest regards,

Phillip Woest JNR

Son & Old Matie