Konstitusie

Konstitusie van die Bond vir Oudsimonsbergers

Die Bond staan bekend as “Die Bond van Oud-Simonsbergers” (hierna “die Bond” genoem).

STIGTING
Die Bond het tot stand gekom by ‘n stigtingsvergadering gehou op 21 Maart 1989.

LIDMAATSKAP
Alle persone wat vir ‘n minimum tydperk van een akademiese jaar in Simonsberg woonagtig was, kwalifiseer outomaties vir lidmaatskap van die Bond onderhewig aan die diskresionêre bevoegdheid van die Bestuurskomitee.

DOELSTELLINGS
Die Bond stel hom ten doel om:
1. die samehorigheid en eenheidsgevoel onder Oud-Simonsbergers en huidige Simonsbergers te bevorder;
2. die beeld van Simonsberg as sodanig te bevorder;
3. te help om die belange van Oud- en huidige Simonsbergers te beskerm en uit te bou deur die korrekte kanale sonder om in te meng in die koshuis se Bestuur en verhouding met die universiteit;
4. beurse en/of ondersteuning aan inwoners en voornemende inwoners van Simonsberg beskikbaar te stel;
5. ‘n fonds te stig ter bereiking van hierdie doelwitte en dit te administreer.

BEVOEGDHEDE
1. Die Bond is ‘n regspersoon wat in eie naam mag dagvaar en gedagvaar mag word en wie se bates en laste afsonderlik en onafhanklik van dié van sy lede is.
2. Die Bond mag enige roerende of onroerende eiendom koop en verkoop, huur, verhuur en beswaar, verruil of by wyse van ‘n skenking of andersins ontvang, skenkings maak en fondse belê of op enige wyse daaroor beskik.
3. Alle eiendom en fondse van die Bond vestig in the Bestuurskomitee wat dit in trust ten behoewe van die Bond as ‘n regspersoon hou.
4. Die Bond mag geld leen/uitleen op sodanige sekuriteit, indien enige, wat die Bestuurskomitee goed vind en mag ook studiebeurse beskikbaar stel aan inwoners of voornemende inwoners van Simonsberg op voorwaardes soos deur die Bestuurskomitee bepaal.
5. Geen lid, Bestuurskomiteelid, verteenwoordiger of werknemer van die Bond wat met magtiging of gedelegeerde magtiging te goedertrou namens die Bond opgetree het, sal in hul persoonlike hoedanigheid aanspreeklik wees vir enige verpligting van die Bond nie en die Bond sal al die genoemdes vergoed vir enige uitgawes en kostes aldus namens die Bond aangegaan, en hulle vrywaar teen enige eise in die verband.
6. Die Bond mag enige ander stappe neem in belang van die Bond en die bedryf daarvan.

BEDRYWIGHEDE EN WINSTE
1. Die bedrywighede van die Bond is geheel en al of hoofsaaklik daarop gemik om sy enigste of vernaamste oogmerke te bevorder.
2. Die Bond is nie bevoeg om enige van sy winste of profyte aan enige persoon uit te keer nie en is verplig om die fondse uitsluitlik vir belegging of die oogmerke waarvoor hy ingestel is te gebruik.

Indien daar by ontbinding van die Bond enige bates hoegenaamd oorbly nadat sy skulde vereffen en verpligtinge nagekom is, mag die bates nie betaal word aan of verdeel word onder die lede van die Bond nie.